تشریح یک آزمون تست تصادف

در این مقاله سعی شده مراحل، تجهیزات و روشهای مورد استفاده در موسسه بیمه بزرگراه های امریکا (IIHS) برای یک آزمون تست تصادف بررسی شود
این نوع از تست های تصادف طراحی شده تا آنالیز رفتار خودروها هنگام تصادف های انحراف از خط میانی جاده و برخورد با خودروی مسیر مقابل یا برخورد خودروها با درخت یا موانع ثابت مشابه را مورد بررسی قرار دهد.

READ MORE