مدیران مجموعه

مدیران شرکت آزمون های ایمنی و کیفیت خودرو

فرزین سمائی-مدیرعامل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: مهندسی متالوژی،  MBA

اشکان گلپایگانی

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک،  MBA

دانشجوی دکترای مدیریت کسب‌ و‌ کار

نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع، MBA

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار