تست سپر (برخورد با سرعت کم)

این تست برای بررسی عملکرد سپر خودرو در برخوردهای با سرعت کم تعریف شده است هدف اصلی در این تست عملکرد سپر خودرو در برخوردهای بسیار شایع که با سرعت کم بین خودرو ها اتفاق می افتد و 4 حالت برخورد را شامل میشود، دو حالت برای برخورد های تمام سطح از عقب و جلو […]

READ MORE