EURO-NCAP

برنامه ارزیابی خودرو های جدید اروپا (Euro-NCAP) یک برنامه داوطلبانه عملکرد ایمنی خودرو ها در اروپا است که سال 1996 در لوون بلژیک تشکیل شده و اولین نتایج آن در فوریه 1997 منتشر شده است.

Euro-NCAP گزارش عملکرد خودرو های جدید را بر اساس عملکرد خودرو ها در انواع تست های تصادف شامل برخورد از روبرو، پهلو، قطری و عابر پیاده بررسی کرده و نتیجه را بر اساس ستاره های ایمنی تعریف شده خود منتشر می کند.

آزمون های Euro-NCAP در اروپا اجباری نیستند و خودرو های مورد آزمون بطور مستقی توسط این موسسه انتخاب و خریداری می شوند و یا توسط سازندگان جهت آزمون تامین می شوند.

خودرو های جدید در اروپا مطابق قانون توسط آزمونهای دیگری که مجززای از Euro-NCAP هستند باید تایید شوند تا امکان فروش داشته باشند.

به عبارت دیگر میتوان به این صورت بیان کرد که قانون اجباری برای خودروها حداقل های موورد نیاز برای تایید خودرو را تعیین می کنند در صورتیکه آزمونهای Euro-NCAP بسیار سختگیرانه تر هستند و این موسسه به دنبال بهترین عملکرد و ایمنی خودرو ها می باشد.

از آنجا که تغییر در مقررات تولید خودروها باید به تایید همه کشور های اروپایی برسد و پروسه قانونی طولانی دارد، لذا این حداقل های قانونی انگیزه زیادی به خودرو سازان برای افزایش ایمنی خودروهایشان ارائه نمیکند در حالیکه Euro-NCAP به عنوان یک سیستم پویا، همواره با افزایش منظم رویه های آزمون، انگیزه لازم را برای افزایش مستمر کیفیت خودروها به خودرو سازان ارائه می نماید

ستاره های ایمنی در نظام Euro-NCAP مفاهیم زیر را دارند:

***** ایمنی 5 ستاره:

خودرو عملکرد کلی عالی در حفاظت از تصادف داشته و همچنین به فناوری جامع و قوی جلوگیری از تصادف مجهز است

**** ایمنی 4 ستاره:

خودرو عملکرد کلی خوب در حفاظت از تصادف و همه جانبه دارد. فناوری جلوگیری از تصادف اضافی ممکن است وجود داشته باشد

*** ایمنی 3 ستاره:

وضعیت خودرو در حداقل حفاظت از سرنشینان متوسط است اما همیشه به آخرین ویژگی های جلوگیری از تصادف مجهز نیست

** ایمنی 2 ستاره:

خودرو دارای حفاظت اسمی در برابر تصادف اما فاقد فناوری جلوگیری از تصادف است

* ایمنی 1 ستاره:

خودرو حفاظت حاشیه ای در برابر تصادف داشته و بطور کلی فناوری اجتناب از تصادف در آن کم است

– ایمنی 0 ستاره:

خودرو مطابق با استانداردهای تأیید نوع می باشد و بنابراین می توان به طور قانونی فروخته شد، اما فاقد فناوری حیاتی ایمنی مدرن است.