یکی از آزمونهای بسیار مهم در تست های تصادف آزمون برخورد از روبرو با مانع تغییر شکل پذیر و همپوشانی 40 درصد از عرض خودرو در سمت راننده می باشد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید در این نوع برخورد، 40 درصد از عرض خودرو در سمت راننده با مانع ثابت و تغییر شکل پذیر برخورد می کند. حداکثر انحراف مجاز خودرو از نقطه تعریف شده برای برخورد 20 میلیمتر می باشد

مطابق دستور العمل بین المللی به شماره R94، سرعت خودرو در این آزمون نباید کمتراز 56 کیلومتر بر ساعت باشد و حداکثر انحراف مجاز از سرعت تعریف شده 1 کیلومتر بر ساعت می باشد.

دامی های مورد استفاده در این آزمون مطابق دستورالعمل هایی رسمی از نوع هیبرید 3 و با صدک 50 درصد تعریف شده اند (Hybrid III, 50 percentile)

آزمون برخورد از روبرو سخت گیری های ویژه ای در خصوص شرایط محیطی دارد که باید حتما در آزمون رعایت شوند از جمله محل قرار گیری دامی ها روی صندلی، نحوه تنظیم صندلی ها، وضعیت شیشه های خودرو، دمای محیطی و دمایی که به مدت 5 ساعت قبل از آزمون باید دامی را در آن نگه داشت.

و در نهایت پس از برخورد باید به نکات ایمنی بسیار زیادی توجه کرد تا بتوان بر اساس آنها وضعیت و ایمنی تصادف را بررسی کرد، ازجمله اینکه بعد از تصادف به هیچ یک از دربهای خودرو نباید قفل باشند ولی در عین حال همه دربها باید بسته باشند، همچنین برای باز کردن هر یک از دربها نباید به نیرویی بیشتر از 500 نیوتن نیاز داشت. تمامی این موارد ذکر شده میتوانند تضمین کنند در شرایط پس از تصادف امداد رسانی به مصدومین احتمالی حادثه بدون کمترین خللی قابل انجام خواهد بود.

در نهایت پس از بررسی دقیق محل های برخورد اندامهای دامی با اجزاء داخلی خودرو، باید نسبت به ثبت مقدار تغییر شکل محوطه سرنشین خودرو اقدام شود و در نهایت اعداد و اطلاعات ثبت شده توس سنسور های دامی را به دقت استخراج و تحلیل نمود تا وضعیت سلامت سرنشینان احتمالی را مورد بررسی قرار داد.

تمامی اطلاعات استخراج شده بالا در نهایت به ما این امکان را میدهد تا بر اساس مقادیر و شرایط تعریف شده بتوانیم میزان ایمنی خودرو را برآورد کرده و به آن امتیاز بدهیم.