وضعیتی از تصادف را تصور کنید که خودرو به دلیل لغزنده بودن زمین در موقعیت ترمز گیری منحرف شده و پس از سر خوردن با پهلو به یک تیر چراغ برق یا مانعی مشابه آن برخورد می کند

در این حالت نوع برخورد بسیار متفاوت از سایر برخوردهاست چرا که تمام فشار وارد بر بدنه خودرو بصورت متمرکز و توسط یک مانع استوانه ای به خودرو وارد می شود، در عین حال محل برخورد معمولا نزدیک به میانه خودرو است که میتواند باعث آسیب دیدگی های شدید در ناحیه سر یا پهلو به راننده باشد.

برای بررسی ایمنی خودرو در تصادف هایی از این قبیل، تست تصادف از پهلو و بصورت قطری تعریف شده است.

این آزمون مطابق دستورالعمل Euro-NCAP باید در شرایطی انجام شود که زاویه برخورد خودرو با میله 15 درجه باشد و محل دقیق برخخورد با مانع اتسوانه ای به گونه ای باشد که امتداد آن دقیقا از راس جمجمه دامی استفاده شده در موقعیت راننده عبور کند تا سخت ترین شرایط تصادف شبیه سازی شود

سرعت خودرو در این تصادف مطابق استاندارد 32 کیلومتر بر ساعت با حداکثر 0.5 کیلومتر بر ساعت اختلاف باید باشد

دامی مورد استفاده در این آزمون مطابق دستورالعمل هایی رسمی باید از نوع World SID 50 روی صندلی راننده باشد که البته می توان از انواع پیشرفته تر دامی مانند ES2 نیز استفاده کرد.

پس از برخورد باید به نکات ایمنی بسیار زیادی توجه کرد تا بتوان بر اساس آنها وضعیت و ایمنی تصادف را بررسی کرد، ازجمله اینکه محل های دقیق برخورد سر و تنه راننده با مانع یا ایربگ های پرده ای و جانبی را به دقت بررسی کرد.

در انتها پس از بررسی دقیق محل های برخورد اندامهای دامی با اجزاء داخلی خودرو، باید نسبت به ثبت مقدار تغییر شکل محوطه سرنشین خودرو اقدام شود و در نهایت اعداد و اطلاعات ثبت شده توسط سنسور های دامی را به دقت استخراج و تحلیل نمود تا وضعیت سلامت سرنشینان احتمالی را مورد بررسی قرار داد.

همچنین در این تصادف بررسی می شود که هیچ یک از درب های خودرو باز نشده باشند، پس از تصادف هیچ یک از دربهای خودرو (مخصوصا سمت مقابل برخورد) نباید قفل باشد تا بتوان در صورت لزوم عملیات امداد رسانی را به راحتی انجام داد.

اطلاعات استخراج شده بالا به ما این امکان را میدهد تا بر اساس مقادیر و شرایط تعریف شده بتوانیم میزان ایمنی خودرو را برآورد کرده و به آن امتیاز بدهیم.