تست تصادف قطری

وضعیتی از تصادف را تصور کنید که خودرو به دلیل لغزنده بودن زمین در موقعیت ترمز گیری منحرف شده و پس از سر خوردن با پهلو به یک تیر چراغ برق یا مانعی مشابه آن برخورد می کند در این حالت نوع برخورد بسیار متفاوت از سایر برخوردهاست چرا که تمام فشار وارد بر بدنه […]

READ MORE