آزمونهای اجباری ایران

سازمان ملی استاندارد ایران تعدادی از آزمونهای ایمنی خودرو ها را مطابق شرایط استاندارد آنها، به عنوان آزمونهای الزامی برای خودروسازان معرفی نموده که لازم است تمامی خودرو هایی که در کشور به فروش می رسند این آزمونها را پاس نمایند. آزمونهای زیر توسط سازمان استاندارد ایران به عنوان آزمونهای الزامی تصادف معرفی شده اند: […]

READ MORE