اولین کمربند های ایمنی با ساده ترین مکانیزم ها بصورت دو نقطه ای  در اطراف لگن به راننده متصل میشدند، پس از مدتی کمربند های مورب دو نقطه ای جایگزین آنها شدند.

نهایتا کمربند های سه نقطه ای  به عنوان بهترین گزینه طراحی و توسعه داده شدند.

آنچه در فیلم مشاهده میکنید الزام وجود کمربند ایمنی و مکانیزم های طراحی شده برای آن در طول سال ها می باشد.