این تست برای بررسی عملکرد سپر خودرو در برخوردهای با سرعت کم تعریف شده است

هدف اصلی در این تست عملکرد سپر خودرو در برخوردهای بسیار شایع که با سرعت کم بین خودرو ها اتفاق می افتد و 4 حالت برخورد را شامل میشود، دو حالت برای برخورد های تمام سطح از عقب و جلو و دو حالت نیز برای سطح برخورد های جزئی از جلو و عقب.

تست “تصادف با سرعت کم” توسط IIHS بصورت زیر تعریف شده است:

مانع استیل مورد استفاده در این تست باید مطابق شکل 25 میلیمتر با سطح مانع تصادف فاصله داشته باشد و دارای 200 میلیمتر بلندی بوده و شعاع انحنای آن 340 سانتیمتر باشد. این مانع استیل با پیچ به مانع تصادف متصل می شود.

آزمون برخورد تمام سطح از جلو

در این آزمون باید ارتفاع پایین ترین نقطه مانع تصادف از سطح زمین 457 میلیمتر باشد.

سرعت برخورد این آزمون 10 کیلومتر بر ساعت می باشد.

  

آزمون برخورد جزئی از جلو

در این آزمون باید ارتفاع پایین ترین نقطه مانع تصادف از سطح زمین 406 میلیمتر باشد.

سرعت برخورد در این آزمون 5 کیلومتر بر ساعت است

طول سطح درگیر در تصادف نیز باید به اندازه 15 درصد از عرض تعریف شده خودرو باشد.

   

آزمون برخورد تمام سطح از عقب

در این آزمون نیز مانند آزمون تمام سطح از جلو، ارتفاع پایین ترین نقطه مانع تصادف تا سطح زمین باید 457 میلیمتر باشد.

سرعت این آزمون نیز باید 10 کیلومتر بر ساعت باشد.

   

آزمون برخورد جزئی از عقب

شرایط تعریف شده این آزمون نیز مانند آزمون برخورد جزئی از جلو بصورت زیر است

در این آزمون باید ارتفاع پایین ترین نقطه مانع تصادف از سطح زمین 406 میلیمتر باشد.

سرعت برخورد در این آزمون 5 کیلومتر بر ساعت است

طول سطح درگیر در تصادف نیز باید به اندازه 15 درصد از عرض تعریف شده خودرو باشد.

 

سایر شرایط در تمام آزمون های ذکر شده بالا بصورت زیر تعریف شده است:

  • باد لاستیک ها در شرایط استاندارد تعریف شده کارخانه سازنده برای وزن  عادی خودرو  باشد
  • مخزن سوخت تا 90 درصد ظرفیت آن پر باشد
  • تمام مایعات خودرو تا سطح حداقل استاندارد آنها پر شده باشند.
  • تمام بست و قلاب های متصل به سپر جلو و عقب جدا شده باشند.
  • تمام چراغها، برف پاک کن ها، کنترل کننده های شرایط آب و هوا، و سیستم های صوتی  به استثناء چراغ رانندگی روز (دیلایت) خاموش باشند.
  • جرم تعادلی به اندازه 77.1 کیلوگرم روی صندلی راننده قرار داده شود.
  • سوئیچ خودرو در وضعیت روشن باشد ولی موتور خودرو خاموش باشد.
  • فرمان خودرو کاملا مستقیم و ترمز وضعیت پارک خودرو در حالت آزاد باشد.