برگزاری مجموع عمومی AQS سال 1402

مجمع عمومی سال 1402 شرکت AQS با حضور سهامداران و نماینده آنها برگزار گردید

در این مجمع به بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1402 پرداخته شد و همچنین روند آماده سازی و تجهیز مرکز آزمون تست تصادف مورد بررسی قرار گرفت.