سازمان ملی استاندارد ایران تعدادی از آزمونهای ایمنی خودرو ها را مطابق شرایط استاندارد آنها، به عنوان آزمونهای الزامی برای خودروسازان معرفی نموده که لازم است تمامی خودرو هایی که در کشور به فروش می رسند این آزمونها را پاس نمایند.

آزمونهای زیر توسط سازمان استاندارد ایران به عنوان آزمونهای الزامی تصادف معرفی شده اند:

1- آزمون تصادف از روبرو با مانع قابل تغییر شکل و پوشش 40 درصد از عرض خودرو

2- آزمون تصادف از پهلو با مانع متحرک و تغییر شکل پذیر

3- آزمون تصادف از پشت با مانع متحرک 

در ادامه به بررسی و تشریح این آزمونها می پردازیم.